دسته سیم وارد شده از درب راننده سوکت 14خانه

راهنما سمت راننده : سیم سبز خط قرمز

Lock : سیم قهوه ای خط زرد با تحریک(-)

Unlock : سیم سبز خط سفید با تحریک(-)

دسته سیم رکاب شاگرد سوکت 14خانه

راهنما سمت شاگرد : سیم سبز خط بنفش

سوکت 28خانه

لادری 4درب : سیم زرد خط آبی و سیم کانکتور بالایی، با تحریک(-) با 2عدد دیود 4007 نصب شود.

صندوق پران : سیم آبی خط زرد(+)