دسته سیم رکاب راننده

لادری 4درب : سیم قهوه ای با تحریک(-)

دسته سیم وارد شده از درب راننده

سیم مشکی خط قرمز با تحریک منفی تستر، درب ها باز می شود و زمانی که سیم قطع شود درب ها قفل می شود.(طریقه نصب : سیم سبز خط مشکی با سیم زرد یکی شده به یک طرف سیم مشکی خط قرمز نصب شود، سیم زرد به طرف دیگر<> و سیم زرد خط سفید به اتصال بدنه وصل شود.)

دسته سیم پشت دسته راهنما

راهنماها : دو عدد سیم سبز

سیم های پشت سوییچ

سیم سفید : 12+

سیم سفید خط سبز : پله دوم سوییچ(IGN)