سوکت سفید رکاب راننده

Lock : سیم خاکستری(-)

Unlock : سیم زرد(-)

سوکت سفید مشکی کنار رکاب راننده

لادری 4درب : سیم صورتی(-)

لادری درب صندوق : سیم سبز خط مشکی(-)

دسته سیم رکاب راننده

صندوق پران : سیم نارنجی(+)

راهنماها : داخل دسته سیم رکاب راننده