سوکت مشکی 14 خانه روی BSI

راهنماها : سیم طوسی، سیم نارنجی

سوکت طوسی 40 خانه روی BSI

لادری درب صندوق : سیم آبی با تحریک(-)

لادری درب راننده : سیم بنفش با تحریک(-)

لادری درب های عقب : سیم قهوه ای و خاکستری با تحریک(-)

لادری درب موتور : سیم قرمز با تحریک(-)

قفل مرکزی

Unlock : سیم بنفش با تحریک منفی درب ها

Lock : سیم بریده شود درب ها Lock میگردد.

دسته سیم پشت سوییچ

12+ : سیم قرمز

پله دوم(IGN) : سیم سفید

نکته 1: سیم لادری تأخیری داخل ستون راننده می باشد و نیازی به نصب دیود نیست با تحریک(+)

نکته 2: برای نصب لادری ها به صورت آنی از 8 عدد دیود برای درب ها و 2 عدد دیود برای درب موتور و صندوق استفاده می شود.(دیود 4007)