سوکت خاکستری روی Bsi

سیم نارنجی دولا - سیم راهنمای سمت چپ راننده

سیم کرم دولا - سیم راهنمای سمت راست شاگرد

سوکت خاکستری روی Bsi

سیم خاکستری سفید - تحریک آهن شاسی چراغ سقف چهار درب

پایه اطاق بالا سمت چپ راننده

سیم صورتی - تحریک منفی چراغ سقف چهار درب

سوکت سفید روی Bsi

سیم سبز سفید - تحریک منفی درب ها قفل و باز می شوند.

سیم سفید - تحریک منفی شاسی درب صندوق عقب

سیم قهوه ای - تحریک منفی جهت باز کردن صندوق برقی

نکته: نصب قفل مرکزی

در اتومبیل های مگان بایستی قاب های Bsi باز شود با تستر روی رله ی پشت کیت تحریک منفی داده شود. زمانی که پیدا شد 3درب قفل و باز می شود و درب راننده را روی رله کناری پیدا کنید و توسط دیود با رله قفل سری شود.