در صورت عدم نصب دزدگیر

در این حالت احتیاج به یک پاورگارد 3عدد رله و 4عدد دیود 4007 می باشد. ابتدا سیم های برق، بدنه، acc و تحریک پاور را نصب می نماییم.

نکته 1: تحریک پاور را از سیم + قفل می گیریم(داخل دسته سیم وارد شده از درب راننده، زمانی که درب های خودرو قفل می شود داخل سیم فوق، ولناژ + جریان می گیرد.)

نکته 2: سیم acc پاور را به سیم پله اول سوییچ وصل می کنیم.

رله اول

پایه 86 را به پایه 87 رله سوم(سیم پله دوم سوییچ) وصل کرده، پایه 85 را به منفی وصل کرده و در انتها سیم بنفش پاورگارد را چیده و یک سر آن را به پایه 87a و سر دیگر آن را به پایه 30 وصل می کنیم.

رله دوم

سیم بنفش پاورگارد بعد از اینکه چیده شد و رله اول سر راهش قرار داده شد، را به پایه 86 رله دوم وصل کرده، پایه 85 را به مثبت وصل کرده، پایه 30 به منفی و در آخر پایه 87 را با 4 عدد دیود 4007(به این ترتیب که سرهای خط دار دیود با هم یکی شود و به پایه 87 وصل شده و سر بدون خط دیود، تک تک به سیم های خودرو که با تحریک منفی شیشه ها را بالا می برد) وصل می کنیم.

رله سوم

توسط رله سوم پشت سوییچ را باید برق دار نمایید به این صورت که سیم مثبت قفل مرکزی خودرو را به پایه 86، پایه 30 را به مثبت، پایه 85 را به منفی و پایه 87 را به سیم پله دوم سوییچ نصب می نماییم.