سوکت 6خانه سفید پشت سوییچ

سیم قرمز کانکتور2 : 12+

سیم آبی کانکتور6 : پله دوم سوییچ(IGN)

BCM خودرو زیر قاب فرمان

سوکت 14 خانه آبی کانکتور 6 و 3 سیم مشکی

راهنما : سیم آبی و آبی خط طوسی

دسته سیم وارد شده از درب راننده

سوکت 39خانه آبی

Lock : سیم صورتی کانکتور 36 با تحریک(-)

Unlock : سیم نارنجی کانکتور 23 با تحریک(-)

لادری 4درب : سیم نارنجی با تحریک(-) کانکتور34

صندوق پران : سیم زرد با تحریک(-) کانکتور3