سیم های پشت سوییچ

برق اصلی : سیم سبز قطور

پله دوم(IGN) : سیم سفید خط زرد

دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم طوسی با خط قرمز با تحریک(-)

Unlock : سیم طوسی خط آبی با تحریک(-)

لادری 4درب : سیم آبی خط قرمز با تحریک(-)

نکته :سیم آبی خط قرمز لادری تأخیر خودرو میباشد. برای نصب لادری های آنی خودرو از دسته سیم رکاب راننده و شاگرد باید استفاده نماییم.

دسته سیم رکاب راننده

راهنما : سیم زرد خط مشکی ، سیم زرد خط آبی