سیم های پشت سوییچ

برق اصلی : سیم قرمز خط مشکی

پله دوم(IGN) : سیم زرد با خط قهوه ای قطور(تست شود)

سوکت مشکی بزرگ کامپیوتر

سیم سبز با خط سفید با تحریک(-) درب ها Unlock، و زمانی که سیم قطع شود درب ها Lock می شود.

سوکت سفید کامپیوتر

راهنما : سیم زرد خط سفید، سیم سبز خط سفید

دسته سیم ستون راننده

لادری 4درب(با تأخیر) : سیم سفید با تحریک(-)