1. کددهی مگنت بی سیم: زون 1 

 جهت کددهی مگنت روی زون 1 جامپرشماره D1) (بسته نمایید .وازجامپر A0)الی (A7بصورت دلخواه بچینید. وباطری را درجایی خودقرارداده وفیوز AUX دستگاه راخارج نموده وشاسی  LRNرانگه دارید.مگنت راتحریک نمایید. دزدگیر بیپ ممتدمی زند دراین حالت مگنت کدگرفته ومی توان آن رانصب نمایید وجهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر مگنت رامانند مگنت نصب شده تنظیم نماید.

 

 

H

N

L

A0

 

 

 

A1

 

 

 

A2

 

 

 

A3

 

 

 

A4

 

 

 

A5

 

 

 

A6

 

 

 

A7

 

 

 

D0

 

 

 

D1

 

 *

 *

D2

 

 

 

D3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید