همکاران شرکت نگهبان سیستم

مهندس مهدی گلبابایی مدیر عامل

مهندس آرین ایرانی مدیر فروش شرکت نگهبان سیستم

مهندس سیدعلی دهملایی بخش مراودات خارجی شرکت نگهبان سیستم

سرکار خانم مهندس مریم بهشتی نیا بخش تعمیر و گارانتی شرکت نگهبان سیستم

آقای سیدافشین میرسعید قاضی مدیر انبارهای شرکت نگهبان سیستم

سرکار خانم سارا سادات سیدی محمدی حسابداری شرکت نگهبان سیستم

سرکار خانم مهندس سیده محبوبه هاشمی مسئول انفورماتیک 

مهندس مهدی گل بابایی 

سرکار خانم سیده مرجان میراحمدی فلاحی پشتیبانی بخش GPS و ردیاب

آقای مهندس عطا حسن زاده بخش تولید و برنامه نویسی شرکت نگهبان سیستم

مهندس عطا حسن زاده

آقای علی جعفری انبار کالا