همه مراحل زیر به ترتیب انجام شود:

1- همه درب ها بسته و درب ها قفل باشند.

2- سوییچ ماشین را 6 مرتبه وارد جاسوییچی کنید و بیرون بیاورید.(طول زمان 10ثانیه)

3- چراغ های راهنما 2 بار فلاشر میزند.

4- سوییچ را یک پله باز کنید(از OFF به ACC)

5- راهنما یک بار فلاشر میزند.

6- دکمه ریموت فابریک را بزنید.