دسته سیم رکاب راننده

لادری درب راننده : سیم آبی با تحریک(-)

لادری درب عقب سمت چپ : سیم سبز با تحریک(-)

لادری درب صندوق : سیم سفید

صندوق پران : سیم مشکی نازک با تحریک(+)

دسته سیم رکاب شاگرد

لادری درب شاگرد : سیم زرد با تحریک(-)

لادری درب سمت راست : سیم طوسی با تحریک(-)

سوکت سفید زیر دستگیره درب موتور

Unlock : سیم سبز با تحریک(-)

Lock : سیم بنفش با تحریک(-)

سیم های پشت سوییچ

سیم مشکی قطور : 12+

سیم زرد : پله دوم سوییچ(IGN)

نکته 1: سیم لادری دزدگیر با 4 عدد دیود 4007 به سیم های خودرو وصل شود.

نکته 2: سیم صندوق پران با استفاده از یک عدد دیود 6 آمپر نصب شود.