پشت کلیدهای شیشه بالابر سمت راننده

قفل مرکزی :

سیم سفید با تحریک منفی : دزب ها بسته می شود و زمانی که سیم چیده شود درب ها باز می شوند.

لادری درب راننده : سیم کرم(سیم چیده شود. یک عدد دیود 4007 نصب شود به طوری که سر خط دار دیود به سمت کلید لادری خودرو، سر بی خط به سمت سوکت کلید شیشه بالابر باشد.)

سوکت 40خانه سفید روی BSI

راهنماها : سیم خاکستری رنگ با تحریک منفی

سوکت 40خانه مشکی روی BSI

لادری دو درب عقب : دو عدد سیم خاکستری با تحریک منفی(سیم چیده شود و با 2 عدد دیود نصب شود)

دسته سیم رکاب راننده

صندوق پران : سیم سفید(تحریک منفی)

لادری درب صندوق : سیم آبی با تحریک(-) (سیم چیده شود و با یک عدد دیود 4007 نصب شود.)

پشت کلیدهای شیشه بالابر سمت راننده

لادری درب راننده : سیم کرم(سیم چیده شود. یک عدد دیود 4007 نصب شود به طوری که سر خط دار دیود به سمت کلید لادری خودرو، سر بی خط به سمت سوکت کلید شیشه بالابر وصل شود.)

* برای نصب لادری ها از 8عدد دیود 4007 استفاده می شود.