دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم قهوه ای، سیم سفید

لادری 4درب : سیم خاکستری با تحریک(-)

لادری درب صندوق : سیم سبز خط مشکی با تحریک(-)

صندوق پران : سیم قرمز(+)

دسته سیم پشت سوییچ

12+ : سیم قرمز

پله دوم(IGN) : سیم آبی

دسته سیم وارد شده از درب راننده سوکت قرمز

Lock : سیم صورتی خط مشکی با تحریک(-)

Unlock : سیم زرد خط مشکی با تحریک(-)