سوکت مشکی پشت سوییچ

سیم آبی : سیم استارت

سوکت طوسی پشت سوییچ

سیم نارنجی : IGN

سوکت قهوه ای پشت سوییچ

سیم قرمز سمت چپ : سیم بخاری و کولر

سوکت 40خانه الاکلنگی روی bsi

قسمت سبز رنگ :

لادری راننده : کانکتور 22 (سیم طوسی)

لادری سه درب دیگر : کانکتور 23 (سیم قهوه ای)

خانه 26 (سیم طوسی) Lock و پایه 35 (سیم کرم) Unlock با تحریک (9) می باشد.

قسمت قهوه ای:

لادری درب موتور : کانکتور17

لادری صندوق : کانکتور 15

سوکت طوسی 13خانه جعبه کالسکه ای(بالای پدال کلاج)

راهنماها : سیم طوسی، سیم کرم

سوکت مشکی وارد شده از درب راننده:

قفل مرکزی به روش تک سیم : سیم سبز رنگ با تحریک منفی، درب ها قفل می شوند و زمانی که سیم چیده شود درب ها باز می شوند(سیم زرد خط مشکی با سبز یکی شود به یک طرف سیم چیده شده، سیم زرد طرف دیگر و سیم سبز خط سفید به بدنه وصل شود)

سوکت طوسی طرف شاگرد(کنار پای چپ شاگرد)

صندوق پران : سیم سفید یا کرم(+)

نکته 1: برای نصب سیم های لادری حتما از 2 عدد دیود 4007 استفاده شود.

نکته 2: به دلیل تغییر رنگ سیم های خودرو توسط کارخانه، حتما قبل از نصب سیم ها را تست کنید.