دسته سیم پشت کلیدهای سوییچ(سوکت 23خانه)

Lock : سیم قهوه ای خط نارنجی و خاکستری خط مشکی با تحریک(-) نکته1

Unlock : سیم صورتی و خاکستری خط مشکی با تحریک(-)

جعبه فیوز سمت راننده، سوکت 29خانه خاکستری

راهنماها : سیم زرد، سیم سبز(+)

جعبه فیوز سمت راننده، سوکت 29 خانه خاکستری

لادری 4درب : سیم نارنجی با تحریک(-) کانکتور8