دسته سیم رکاب شاگرد

راهنماها : سبز خط نارنجی، سبز خط صورتی

لادری ستون سمت شاگرد : سیم بنفش خط سفید(+)، تأخیری 5 ثانیه

تحریک پمپ منفی

کلاف سیم وارد شده به درب راننده

قفل : صورتی خط مشکی

باز : صورتی خط سفید

سوکت پشت سوییچ

قرمز : برق اصلی

طوسی : پله اول

سفید : پله دوم

زرد : استارت

جهت نصب شیشه بالابر، تحریک 4شیشه منفی توسط 4دیود

پشت کلید راننده

راننده : سیم قهوه ای خط سبز

راننده عقب : سیم سبز خط قهوه ای

شاگرد عقب : سیم سبز خط سفید

پشت کلید شیشه بالابر شاگرد

شاگرد : سیم قرمز خط سبز

برق 12+ داخل درب راننده موجود است