رکاب راننده

قفل مرکزی تک سیم : سیم صورتی با تحریک منفی درب ها باز و در صورتی که چیده شود درب ها قفل می شوند.

سوکت آبی

راهنما سمت راننده : سبز / مشکی

صندوق پران : آبی / مشکی که منفی می باشد.

لادری راننده : سفید / سبز

لادری درب عقب سمت راننده : طوسی

لادری صندوق عقب : قرمز / سفید

رکاب شاگرد

لادری سمت شاگرد : سفید / آبی

لادری درب عقب سمت شاگرد : سفید

راهنما سمت شاگرد: سبز / سفید

پشت سوییچ

سیم مشکی خط نارنجی : 12+

سیم قرمز : ACC

نکته: تمامی لادری ها را باید با دو دیود نصب کرد