1_ ابتدا داخل خودرو نشسته، درب ها را ببندید و مصرف کننده ها مثل رادیوپخش و چراغ ها و... را به جز فلاشرها که قادر به قطع آن نمی باشید از مدار خارج کنید.

2_ سوییچ را داخل مغزی قرار داده و قفل فرمان را آزاد کنید.

3_ سوییچ موتور را باز نموده تا چراغ های پشت آمپر روشن شود. سپس آن را ببندید. در این زمان چراغ سکیوریتی جلوی داشبورد یک بار چشمک می زند. این عمل باید حدود 2ثانیه طول بکشد.

4_ مجددا عملیات بند 3 را بدون توقف و پیوسته تکرار کنید.

5_ سوییچ را مجددا باز کنید. در این هنگام چراغ سکیوریتی شروع به چشمک زدن می نماید، سپس قطع می گردد و نیز مجددا شروع به چشمک زدن نموده و خاموش می شود. سپس دکمه UNLOCK را فشرده، نگه داشته، همزمان سوییچ را ببندید و منتظر بمانید تا چراغ سکیوریتی کاملا خاموش گردد.

کلید را خارج کرده و ابتدا دکمه UNLOCK و سپس دکمه LOCK را با توقف فشار دهید در صورت صحت انجام عملیات فوق، قفل درب ها باز و بسته می شود. در غیر اینصورت و عدم فعال شدن ریموت کنترل می بایست عملیات فوق را مجددا تکرار نمایید.

نکته: عملیات بندهای 5، 4، 3 بایستی بدون توقف و پیوسته در مدت زمان 7ثانیه انجام پذیرد.