لیست قیمت کامل محصولات ساعت حضور و غیاب ZKT 

قیمت فروش به همکار     بهار 1403

تصویرمدلچهرهکارتاثرانگشت

حافظه تردد

شبکهUSBا مکانات ویژهقیمت
UF30230010003000100000داردداردندارد15،000،000
F400ندارد100003000100000داردداردنداردتوقف تولید
NF50300300ندارد200000داردداردکنترل دسترسی6،800،000
WL50نداردندارد100050000نداردداردWIFIناموجود
F200ندارد10002000100000داردداردباتری داخلی5,500,000
F70ندارد10001000100000داردداردندارد5،270،000
UF100150020002000100000داردداردندارد9،070،000

VF30080010000ندارد100000داردداردنداردناموجود
https://www.faratechno.com/wp-content/uploads/2021/11/mb2000.pngMB20002000100002000100000داردداردمجهز به خروجی رله10،400،000

Ai09F5000دارد15000500000داردداردwifi11,540,000

Ai-215000داردندارد500000داردداردwifi8,600,000