لیست قیمت کامل محصولات ساعت حضور و غیاب ZKT 

قیمت فروش به همکار

تصویرمدلچهرهکارتاثرانگشت

حافظه تردد

شبکهUSBا مکانات ویژهقیمت
UF30030010003000100000داردداردنداردناموجود
F400ندارد100003000100000داردداردنداردناموجود
NF50300300ندارد200000داردداردکنترل دسترسی4004
WL50نداردندارد100050000نداردداردWIFIناموجود
F110ندارد10001000100000داردداردباتری داخلیناموجود
F70ندارد10001000100000داردداردندارد2984
UF100150020002000100000داردداردندارد5043

VF30080010000ندارد100000داردداردنداردناموجود
https://www.faratechno.com/wp-content/uploads/2021/11/mb2000.pngMB20002000100002000100000داردداردمجهز به خروجی رله5782