دسته سیم رکاب شاگرد

لادری درب صندوق : سیم مشکی خط قرمز(-)

لادری درب راننده : سیم مشکی خط زرد با تحریک(+)

لادری درب عقب سمت چپ : سیم مشکی خط نارنجی با تحریک(+)

لادری درب عقب سمت راست : سیم مشکی خط سبز با تحریک(+)

دسته سیم وارد شده از درب شاگرد

لادری درب شاگرد : سیم مشکی خط آبی با تحریک(+)

سوکت قهوه ای بزرگ روی کامپیوتر(سمت شاگرد پشت داشبورد)

راهنماها : سیم آبی خط سفید، سیم آبی

دسته سیم رکاب راننده کنار ستون

Lock :سیم مشکی خط قرمز با تحریک(-)

unlock : سیم مشکی خط سبز با تحریک(-)

سیم های پشت سوییچ

12+ :سیم قرمز

پله دوم(IGN) : سیم سبزخط زرد

نکته 1: برای نصب لادری ها از 4عدد دیود 4007 استفاده شود. لازم به ذکر است که تحریک لادری ها مثبت می باشد.

نکته 2: برای نصب استارتر، برای سیم صورتی خط سبز باید از آفتامات کمکی استفاده شود.